Využitelnost pozemku

Pro stavbu lze využít část pozemku při silnici cca 3606 m2 (viz. přiložená obrazová dokumentace) z celkové plochy pozemku 16124 m2. Nutno respektovat trasu stávajícího vodovodního řadu, ochranné pásmo silnice III/14511 a spojového kabelu. Dostavby je nutno pečlivě architektonicky korigovat, vzhledem k celkové dochovalé, urbanistické hodnotě sídla a významu pro exponované panoramatické pohledy.

Odkanalizování - napojení na stávající jednotnou kanalizaci retardace odtoku srážkových vod

Vodovod - napojen na stávající vodovodní řad

V rámci všech funkčních ploch jsou vždy nepřípustným využitím fotovoltaické elektrárnyVeškeré stavby a činnosti jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru s ohledem na charakter lokality jsou v dané funkční ploše nepřípustné není-li jmenovitě stanoveno jinak

Pro novostavby navrhované v přímé vazbě na historicky cenný stavební fond (přirozené proluky po původních stavbách) zachovat základní prostorové a objemové proporce původního stavebního fondu a pro novostavby navrhované nezávisle na historickém stavebním fondu objemově vycházet z obvyklých místních forem, nenavrhovat výrazné odlišnosti v architektonickém pojetí.

Prostorové podmínky:

-   půdorysné schéma objektu bude výrazně podélného charakteru

-   možný půdorysný tvar obdélníkový nebo tvaru L nebo U

-   objekty hlavní, maximální výšky 8m v hřebeni střechy (měřeno od úrovně podlahy vstupního podlaží)

-   charakter střešních ploch bude šikmý sedlový či polovalbový u hlavní stavby u doplňkových stavby přípustný pultový

-   podlažnost 1 nadzemního podlaží s obytným podkrovím.

-   minimální zastoupení zeleně na parcele 80%.

V ploše lze umístit:

rodinné domy izolované, řadové, skupinové a stavby občanského vybavení

-   umístění odstavných stání garáží sloužících potřebám funkčního využití

-   nezbytné plochy dopravního a technického vybavení

-   zeleň ochranná a izolační

-   účelový využitím zahrad s možným chovem drobného zvířectva pro vlastní potřebu.

Cena: 2 320 000 Kč (cena s DPH)

Nabízené reality

0

Klientela

0

Působíme v krajích

0

Nabízené služby

0
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace